Добре дошли в нашия магазин!

Количка

0 артикула
  • Меню

Условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между 

  • "Новотика 95 АД" е акционерно дружество, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК,BG831853602 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Магнаурска школа №11, Хай Тех Парк ИЗОТ, офис 316";

, представлявано от Милен Михайлов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „novotika.net”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: "Новотика 95 АД" .

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Магнаурска школа №11, Хай Тех Парк ИЗОТ, офис 316.

3. Адрес за упражняване на дейността: София 1592, ж.к. Дружба-1, ул. Кап. Димитър Списаревски, бл. 129, магазин 6 .

4. Данни за кореспонденция: гр София 1592, ж.к. Дружба-1, ул. Кап. Димитър Списаревски, бл. 129, магазин 6 , Email: office@novotika.net, тел: 02 902 34 84 .

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 831853602 .

6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 831853602 .

 

III. ДЕФИНИЦИИ

 

1. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или онлайн магазин е платформа за електронна търговия достъпна чрез домейнa Novotika.net и неговите поддомейни, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ДОСТАВЧИК и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

2. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.Novotika.net и неговите поддомейни.

3. Платформата – Сайта www.Novotika.net

4. Доставчик (Търговец) е "Новотика 95 АД" , чрез платформата си за електронна търговия www.novotika.net, която служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Доставчикът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

4. Клиент – всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуниационните средства, предоставени от novotika.net (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с www.novotika.net и което е заявило създаването и използването на Акаунт.

5. Потребител – е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

6. Ползвател – всяко лице ползващо функционалностите на сайта.

7. Акаунт – означава акаунт регистриран с потребителско име и парола на www.novotika.net

8. Списък – секция, в която Ползвателят може да добавя продукти, от които се интересува.

9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и Клиента, чрез който Клиентът заявява на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

10. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

11. Договор представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН


Чл. 3. Novotika.net e електронен магазин, достъпен на адрес в   Интернет   https://novotika.net/  , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват   договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ    МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или
изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет; 

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от същия начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита напотрбителите.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите,
предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,
потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес  https://novotika.net/ или друго средство за комуникация от разстояние. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,
Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на
определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки
съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи
условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на
ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет. В случай на техническа грешка в цената, Доставчикът незабавно уведомява Ползвателя за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната ѝ цена. 

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при
условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и
съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им
във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да
бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са
извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при
извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за
достъп.


V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за
покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и
парола за отдалечен достъп, в случаите в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква
регистрация, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Приемане на настоящите общи условия се извършва и при финализиране на всяка поръчка от страна на Ползвателя.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез
регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация",
Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното
съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез
изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща
и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава
регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с
което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След
потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика
възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и
актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в
регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални
мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания
за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай
Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на
Ползвателя в съответната социална или друга мрежа. 

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на
Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления
между Ползвателя и Доставчика, е „Основен контактен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен
електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес,
Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен
контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след
потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за
потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно
писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес
преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния
контактен електронен адрес в специфични случаи.


VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-
ПРОДАЖБА


Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика,
за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в
ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКРОННИЯ МАГАЗИН.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени
при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на
съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически
средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на
Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за
сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба
на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез
електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се
смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи
отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или
заблуждаващи.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по
следната процедура:

т.1 Влизане в системата за извършване на поръчки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

т.2 Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни за индивидуализация, ако Ползвателя няма регистрация до този момент в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

т.3 Избор на една или повече от предлаганите от Доставчика в сайта на ЕЛЕКРОННИЯ МАГАЗИН стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

т.4 Избор на начин на получаване на стоката и предоставяне на данни за извършване на доставката.

т.5 Избор на способ и момент на плащане на цената.

т.6 Потвърждаване на поръчката.

 

VII. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

 

Чл. 11. (1) Цената на стоката, предмет на покупко-продажбата, е посочена в основните характеристики на продукта.

(2) При завършване на поръчката се посочва сумата, която следва да заплати за избраните продукти.

Чл.12. Цената е в Български лева (BGN), с включено ДДС и всички други изисквания по закон данъци или такси.

Чл. 13. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

Чл. 14. (1) Заплащането на цената може да се извърши по следните начини:

1. В брой на каса в наш магазин;

2. Чрез наложен платеж при получаване на стоката от куриер;

3. Заплащане с кредитна или дебитна карта Visa, Mastercard онлайн или на каса в наш магазин;

4. Банков превод;

(2) Сигурността на плащането с кредитна карта се гарантира чрез SSL (Secure Socket Layer) криптиране.

(3) Потребителят получава потвърждение по имейл за извършеното разплащане и фактура в онлайн профила си.


VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-
ПРОДАЖБА

 

Чл. 15. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. 

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени от потребителя. Потребителите се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

Чл. 16. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата. 

Чл. 17. Ползвателят може да плати цената за определените договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.  

 

IX. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Чл. 18. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо
Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-
продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи
извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за
електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.

Чл. 19. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са
определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила
на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на
стоките, се определя от Доставчика в сайта ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката. 

При неполучаване от Ползвател на изпратена стока повече от веднъж, Доставчикът си запазва правото да:

- начислява транспортни разходи за Ползвателя при всяка негова следваща поръчка;

- да не предоставя правото на отказ от закупена стока за срок повече от 14 дни;

- да не представя подаръци към следващите поръчки на Ползвателя;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите
общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на
Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към
момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в
сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на
поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 20. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово
плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и
тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за
доставка на стоките преди или в момента на доставката им. 

Чл. 21. (1)  На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

(2) Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил стоката на Доставчика в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. 

(3) Продукти, които не подлежат на връщане са изрично посочени в Приложение № 1   към настоящите общи условия.

(4) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика като попълни Заявление за връщане на стока, достъпено в Приложение № 1 към тези общи условия, обособен на сайта на Доставчика. Стоките следва да се изпращат без наложен платеж, на адреса на Доставчика, а именно: гр. София 1592, ж.к. Дружба-1, ул. Кап. Димитър Списаревски, бл. 129, магазин 1. Стоки изпратени с наложен платеж, няма да бъдат приемани от Доставчика.

(5) Ако искате да върнете стоката, след като са минали повече от 14 дни от датата на закупуване, стоката се приема като стока за изкупуване втора употреба. Цената на изкупуване се определя в зависимост от състоянието на стоката и състоянието на окомплектовката, както и от срока на използване. Точната цена за изкупуване може да бъде определена на място в някой от сервизите от Национална верига   novotika.net, след като бъде прегледана и тествана от служител. Срокът за определяне на цената на техниката е до 3 работни дни от датата на постъпване.

(6) Доставчикът се задължава да възстанови платената цена по Договора, сключен от разстояние, от който Потребителят се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната стока. Сумата ще бъде възстановена по съответната банкова сметка, посочена от Потребителя в Заявлението за връщане. 

 

 

X. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. За всяка конкретна стока Потребителят бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН приблизително колко дни ще отнеме доставката й. Посочените в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН дни необходими за доставка са ориентировъчни и Доставчикът не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е не по-дълъг от 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми. В тези случаи Доставчикът не би могъл да бъде държан отговорен доколкото е уведомил Потребителя за изчерпаните количества.

(4) Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. Доставчикът може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

(5) При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Доставчика, то Доставчика ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Потребителя.

(6) В случай, че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Доставчика; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Доставчика; вина в доставчиците на Доставчика, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейсност на Доставчика.

(7) Във всички случаи, Доставчикът гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на Потребителя с не повече от 15 работни дни закъснение над ориентировъчно посочените дни за доставка в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 23. Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането и рекламата.

Чл. 24. Доставчикът информира Ползвателя   за транспортните и куриерските разходи непосредствено преди завършване на поръчката, като цената на доставката може да варира според продукта, метода и адреса на доставка, избрани от Ползвателя. При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от страна на Ползвателя или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, Ползвателят заплаща цената на доставката в размери определени съгласно тарифата на съответния куриер. Условията за безплатна доставка, когато има такива, не се прилагат и в случай, че Ползвателят заяви посещение на адрес в определен от него час или диапазон на деня.

Чл. 25. (1)  Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриера и ако не отговаря на изискванията или има видими счупвания и дефекти, да откаже приемането й от куриера и да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2)  Ако Ползвателят не откаже стоката от куриера и не уведоми Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3)  В случай, че при доставяне на стоката Ползвателят желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

Чл. 26.  Доставчикът осигурява необходимия сервиз за стоката съгласно разпоредбите на раздел X  V. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 27.  За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 28. (1)  Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2)  Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Ползвателя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

(3)  От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3)  Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4)   Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика.

(5)   Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 29. (1)   Във всеки момент, Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2)   В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес:  http://novotika.net/forgot_pass.html  .

(3)   В случай на непълноти относно защитата и обработката на личните данни на Ползвателя, подробно описание е налично в Политиката за поверителност на уеб сайта ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, находяща се на адрес  

 

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 30. (1)   Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2)   Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3)   Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 31  . Доставчикът публикува тези общи условия достъпни сайта на ЕЛЕКРОННИЯ МАГАЗИН заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 32.   Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се прекратяват в следните случаи:

• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

   едностранно, с предивзестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

   в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

Чл. 33.  Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XIV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 34.   Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 35.   Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 36.  (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2)   Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3)   Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4)   Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 37. (1)   Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2)   Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XV. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 38. (1)     Клиентът   трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването   ѝ   от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика  .

(2)   Ако К  лиентът   не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите. 

Чл. 39. (1) Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на сключения договор за покупко-продажба на стоки, като уведомява novotika.net за своето искане на тел.: 0 700 16 162 (в работно време) или на e-mail: office@novotika.net незабавно, в момента на доставката.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с други стоки съответстващи на сключения договор, той е длъжен да уведоми за това Потребителя. В такъв случай Потребителят има право да претендира намаляване на цената на доставената стока или да развали договора и да иска да му бъде възстановена заплатената от сума.

(3) Доставчикът е длъжен да въстанови заплатената от Потребителя сума в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4)   Всички разходи свързани с доставката при упражняване правото на рекламация са за сметка на Потребителя.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 40. (1)   Ползвателят и Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2)   Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 41.   В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 42.   Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 43.   За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България  .

Чл. 44.   Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисия за защита на потребителите.

Чл. 45.   Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 12.08.2022 г.

                                                         Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ 

 

  1. Данни на Доставчика

 

Име: "Новотика 95 АД" 

Адрес: гр. София, ж.к. Дружба-1, ул. Кап. Димитър Списаревски, бл. 129, магазин 6 

Email: office@novotika.net  , тел: 02 902 34 84

 

  1. Данни за клиента

 

.................................................................................../Три имена на потребителя/

Телефон:...............................   E-mail:………………………………

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

Банкова сметка

Имена на титуляра:................................................................

IBAN:…………………………………………………………

 

  1. Данни за продукта

.......................................................................................................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на:.......................

Стоката е получена на: ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

С подписа си декларирам, че съм запознат(а) съм с условията за връщане на стоки на „Новотика 95 АД , описани на следващите страници. 

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                   /Подпис на потребителя/

 

 

 

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.